Inspraaktekst Open Microfoon 7 januari 2021

Goedenavond leden van de gemeenteraad,

In september heb ik u twee keer mogen spreken over de ontwikkelingen rondom het levende Rijksmonument de Broekhuizerlaan. Tussentijds hebben wij een WOB aanvraag ingediend en na 2 maanden antwoord ontvangen. Op de overhandigde petitie met gestelde vragen hebben wij tot op heden nog geen antwoord ontvangen.

Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen en hebben wij kennisgenomen van het ontwerpbesluit aangaande de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteiten Monumenten en Aanleg op de Broekhuizerlaan te Leersum. Op 8 december 2020 heeft het College u bericht over de stand van zaken aangaande de vergunningsaanvraag en op 15 december is het ontwerpbesluit gepubliceerd op de website van de gemeente. Wij hebben een collectieve zienswijze gepubliceerd op www.reddebroekhuizerlaan.nl zodat een ieder op een makkelijke manier een zienswijze kan indienen. Inmiddels hebben bijna 350 burgers mij gemandateerd om namens hen een zienswijze in te dienen.

Wij zijn inmiddels overladen met informatie en ervaren dat in verschillende documenten op verschillende wijze de feiten worden weergegeven. Wij hebben daarom een samenvatting gemaakt die wij graag met u delen (aan griffier toegestuurd als ingezonden stuk voor u).

Het college heeft het volgende besloten inzake fase 1, en wij citeren uit het ontwerpbesluit:

 • vervanging van de laan in één keer. Op deze wijze kan de jonge aanplant goed uitgroeien tot een eenvormig, statig laanbeeld en is de laan meteen veiliger;

 • herplant tussen de plantgaten in, in het oorspronkelijke plantverband. De verdwenen derde
  bomenrij aan de zuidzijde wordt daarbij hersteld conform het historisch ontwerp;

 • herplant met hetzelfde type bomen – beuken - met voorwaarden voor nazorg van de jonge bomen conform het historisch ontwerp.

Dit ontwerpbesluit betreft slechts fase 1 van de aanpassing van het Rijksmonument Broekhuizerlaan te Leersum, oftewel 313 bomen. Na deze fase volgen op termijn nog de aanvragen voor fase 2 en 3 wat neerkomt op een kap van in totaal bijna 1000 monumentale bomen. Vandaar dat in onze ogen de toekomst van bijna 1000 bomen hier op het spel staan en niet ‘slechts’ 313.

Ik zal u niet de gehele samenvatting voorlezen. mocht u daar vragen over hebben kunt u die wellicht zometeen of later alsnog stellen. Wel wil ik u graag de belangrijkste verschillen toelichten:

 • In haar RIB ‘Stand van zaken vergunning herstel Broekhuizerlaan’ (8 december 2020) en ontwerpbesluit (15 december 2020) geeft het College aan dat slechts 19% van de bomen gezond is. Uit de recente quickscan blijkt echter dat slechts 14% van de bomen matig tot slecht is en ruim 86% redelijk tot goed.

 • het college spreekt van een onveilige laan, terwijl uit geen enkel document de feiten terug te lezen zijn over de opgedane schades van afgelopen jaren. Externe deskundigen zeggen zelfs dat de laan niet onveilig is, mits goed onderhoud gepleegd wordt. Zij zeggen dat er sprake is van nalatig onderhoud.

 • Ruim 2000 burgers hebben de petitie ondertekend als uiting van hun onvrede over het voornemen om alle bomen aan Broekhuizerlaan te kappen. Deze petitie is op 14 september 2020 door ons aan het College en de Gemeenteraad aangeboden. Het College spreekt in haar RIB van 8 december 2020 over slechts ‘189 handtekeningen’ van burgers. Met de petitie lijkt aldus niets te zijn gedaan.

 • Alleen interne deskundigen van de gemeente en een deskundige van de afdeling Cultuur Erfgoed en Recreatie adviseren positief over het voornemen tot volledige kap en herplanting. Zij adviseren negatief over de boomkeuze.

 • De Provinciale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Utrechtse Heuvelrug, Mooisticht adviseert negatief op de gehele aanvraag: de laan is nog niet aan zijn einde en kan met goed onderhoud nog 25 - 50 jaar mee. Op alle fronten is onvoldoende onderbouwing waarom een volledige kap noodzakelijk is.

 • De Rijksdienst Cultureel Erfgoed adviseert negatief op de gehele aanvraag: er is onvoldoende onderbouwing voor de gekozen aanpak, alternatieven zijn niet overwogen, er is geen gedegen onderhoudsplan en er is geen actuele boombeoordeling beschikbaar

Kortom met onafhankelijke adviezen lijkt niets gedaan te zijn.

Wij zijn van mening dat er onvoldoende is geluisterd naar de zorg van meer dan 2000 burgers en de adviezen van onafhankelijke externe adviesorganen. Ik ben benieuwd wat u hiervan vindt als gemeenteraad.

Inmiddels is op initiatief van de Bomenstichting en gefinancierd door burgers middels crowdfunding een actuele boombeoordeling beschikbaar. Alle bomen zijn individueel beoordeeld door boomdeskundigen. Conclusie: ja er zijn slechte bomen aanwezig maar de staat van de laan is minder slecht dan in het huidige vervangsplan wordt gesuggereerd. Er is een alternatief plan gemaakt waarin gezonde bomen nog jarenlang een toekomst hebben en de slechte bomen vervangen worden door beuken.

In een Twitterbericht op 24 juli jongstleden sprak burgemeester Naafs de wens uit: „Ik hoop dat alle partijen nog eens met elkaar in gesprek gaan.“ Het zou zeer prijzenswaardig zijn als het college het initiatief zou willen nemen partijen met elkaar in gesprek te brengen en te onderzoeken of er draagvlak is voor een alternatieve oplossing om zo de Broekhuizerlaan te redden van de ondergang.

Dank u voor uw aandacht