Schriftelijke Statenvragen 6 januari 2020

Indiendatum: 6 jan. 2021

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 15 december 2020 besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bomenkap aan de Broekhuizerlaan te Leersum. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er voor de kap ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is aangevraagd bij de provincie, maar dat u nog wacht op aanvullende ecologische gegevens[1]. Ondertussen zijn 2089 handtekeningen verzameld in een petitie tegen de bomenkap[2].

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen.

  1. Kunt u zich vinden in bovengenoemd besluit van de gemeente?

  2. Hoe beoordeelt u het argument van de gemeente om de bomen te kappen voor de veiligheid, wetende dat in het onderhoud van de bomen tekortgeschoten is?[3]

  1. Wat vindt u van het besluit van de gemeente om alle bomen te kappen, terwijl slechts 17% van de bomen in slechte staat verkeert?

  2. De gemeente stelt dat 19% van de bomen in de laan in goede staat verkeert, terwijl uit de quickscan van 13 augustus 2020 (Bosgroep Midden Nederland, Ede) blijkt dat slechts 17% matig tot dood is. Hoe beoordeelt u deze tegenstrijdigheid? Onderschrijft u dat 83% van de bomen in redelijk tot goede staat verkeert?

  3. Er zijn ook alternatieven aangedragen door Urgenda, de Bomenstichting en experts, waaronder Jørn Copijn, die juist behoud van deze monumentale bomen voorstaan, door zorgvuldig onderhoud en alleen vervangen van de bomen die daadwerkelijk slecht of dood zijn. In welke mate neemt u deze alternatieven mee in uw overweging?

  4. Onder omwonenden bestaat grote bezorgdheid over de geplande bomenkap, zo blijkt onder andere uit bovengenoemde petitie. In hoeverre neemt u deze bezorgdheid mee in uw besluit om al dan niet tot vergunningverlening te komen?

  5. Welke ecologische gegevens heeft u nog nodig om tot een besluit te komen en heeft u deze inmiddels ontvangen?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-de-dreigende-kap-van-duizend-bomen-aan-de-broekhuizerlaan-te-leersum

[2] https://petities.nl/petitions/kappen-met-kappen-op-de-monumentale-broekhuizerlaan-in-leersum?locale=nl

[3] Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 29 mei 2020