Inspraak Jolande Baudet tijdens Open Microfoon, 3 september 2020


Geachte leden van de raad,

Wij, Jolande Baudet en Paul Blom, vragen namens Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug aandacht voor de bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum.

Aanleiding

Wat eigenaren betreft worden 680 GEZONDE beukenbomen gekapt. Eind dit jaar, direct na besluitvorming, start de eerste fase van de kap. Belangrijkste argumenten voor de kap zijn veiligheid, herstel van het aanzicht en plantafstand. De 680 beukenhelden, elk meer dan 150 jaar oud, moeten plaats maken voor jonge lindes. Eén van de oudste lanen van Nederland is straks verdwenen.

1. Veiligheid

Wij hechten een groot belang aan veiligheid. Bomen die een gevaar vormen, moeten gekapt of ontdaan worden van gevaarlijke elementen. Dit vraagt onderhoudsplannen, bomenveiligheidscontroles en bijbehorende maatregelen. Afgelopen 15 jaar is er naar verluid echter weinig tot geen onderhoud gepleegd.

De onveilige situatie is volgens ons niet de schuld van de bomen, maar van de hoge snelheid waarmee weggebruikers de laan gebruiken. Fietsers, automobilisten, vrachtwagens, tractoren, alles dendert langs elkaar heen. Zo hebben we laatst gezien hoe een jongeman met de smartphone in de hand een tractor bestuurde en de drukke rotonde naderde. We hebben begrepen dat de gemeente onderzoek heeft uitgevoerd naar de veiligheid van deze laan. We zijn nieuwsgierig naar het onderzoeksrapport en ontvangen deze graag.

Begin augustus is bij een zomerse bui, door een valwind, 1 beuk omgevallen. In de gehele gemeente meer dan 55 bomen. Het college heeft aangekondigd bij slecht weer, specifiek deze laan af te sluiten voor verkeer. Op social media heeft dat de nodige reacties opgeleverd. Op 26 augustus was er een zomerstorm. De laan werd inderdaad afgesloten. Geen enkele boom is echter omgevallen. Wel op overige plaatsen in de gemeente. Weggebruikers trokken zich weinig aan van de afzetting en borden werden massaal genegeerd. Blijkbaar vinden omwonenden en weggebruikers de bomenlaan niet zo onveilig als gesuggereerd wordt.

2. Herstel van het aanzicht

Herstel van het oorspronkelijk aanzicht kan in onze ogen niet belangrijker zijn dan het op juiste wijze beschermen van het huidige natuursysteem en het nemen van de juiste maatregelen aangaande de klimaatveranderingen. Met het kappen van de bomen verdwijnt de natuurlijke verkoeling (5% koeler per boom / 10 airco’s), wordt de leefomgeving voor tal van beschermde diersoorten verwoest (holenduif, grootoor- en andere vleermuizen, dassen, boommarters etc), wordt de zuurstofproductie (hard nodig tegen de NOx en CO2) extreem beperkt, wordt het grondwaterbeheer drastisch veranderd, etc. Het plaatsen van jonge lindebomen vraagt intensieve dagelijkse verzorging. Jonge boomwortels vinden geen water, lindes verdrogen door het ontbreken van schaduw. Nieuwe lindebomen kunnen niet voorzien in het leefgebied voor de dieren, micro-organismen en insecten. Zij hebben zeker 50 jaar nodig om dezelfde ecologische waarde te leveren.

Oplossing

Met Urgenda trachten we eigenaren te laten inzien dat structureel jaarlijks onderhoud ertoe bijdraagt dat de huidige beuken nog jaren mee kunnen. Urgenda heeft aangeboden de kosten op zich te nemen. Wij hopen dat de eigenaren dit aanbod accepteren. Met bijna 2000 handtekeningen op onze petitie, deze ontvangt u nog van ons, zijn inwoners en bomenliefhebbers het met ons eens: behoud van ecologische waarde is veel meer waard dan herstel van het aanzicht. Ondertekenaars willen dat de huidige beukenlaan behouden blijft!

Ook melden inwoners zich bij ons over bomenkap op verschillende plekken, geven blijk van grote frustraties en onbegrip en maken zich grote zorgen over het verdwijnen van bomen, terwijl de aarde opwarmt. Zaterdag organiseren we daarom een protestfietstocht en vandaag lanceren we een Meldpunt bomenkap.

We beseffen dat de eigenaren slechts een meldplicht hebben en dat binnen de gemeente de wethouder zelfstandig een besluit kan nemen inzake aanpassingen aan een rijksmonument. Het betreft hier immers een Rijksmonument. Daarom wenden wij ons tot u. Deze massale bomenkap kan en mag niet slechts een formaliteit zijn waarbij het proces goed doorlopen is. “Operatie was succesvol, patiënt helaas overleden”.

Tot slot

Wij spreken de hoop uit dat het doortrekken van de N226 geen rol speelt in de besluitvorming; dat dat niet de achterliggende reden is om de bomenkap door te voeren. Wat ons betreft is het code oranje. De toekomst zal het uitwijzen. U samen kunt deze Rijksmonumentale reuzen redden. Bij deze toelichting hoort een negental vragen. Deze sturen we u graag nog toe en kijken uit naar uw antwoord. Ook ontvangt u nog de resultaten van de petitie.

Dank u voor uw aandacht.

Doorn, 3 september 2020

Bijlage 1 Vragen bij inspreektekst Partij voor de Dieren d.d. 3 september 2020

Veiligheid

  1. Is de gemeente zich bewust dat jaren geleden besloten is de onderhoudsplicht te schrappen uit de APV - voor bomen die aan de openbare weg staan - waardoor huidige situatie is ontstaan?

  2. Erkent de gemeente dat er goed bomenbeheer in de gehele gemeente noodzakelijk is, speciaal daar waar het bomen aan de openbare weg betreft?

  3. Erkent de gemeente dat er ingezet moet worden op effectieve veiligheidsmaatregelen en strengere handhaving daarvan?

Aanzicht

  1. Erkent de gemeente het belang van bomenbehoud boven herstellen van laanaanzicht?

  2. Erkent de gemeente dat grote volwassen bomen noodzakelijk zijn om de klimaatverandering te kunnen opvangen?

Oplossing

  1. Steunt de gemeente het aanbod van Urgenda om voor de kosten van het onderhoud van de bomen te zorgen?

  2. Neemt de gemeente de vele handtekeningen serieus mee in de besluitvorming, zodat ALLE belangen, ook van burgers en van de natuur, meegenomen worden?

  3. Deelt de gemeente ons standpunt dat het besluit over de kap geen formaliteit mag zijn en dat de gemeenteraad betrokken moet worden bij het besluitvormingsproces?

Afsluiting

  1. Kan het werkelijk zo zijn dat deze Rijksmonumentale bomen uiteindelijk veld moeten ruimen voor 5 minuten extra auto-tijdswinst, nog meer onveiligheid en nog meer drukte?