Red de Broekhuizerlaan

Jolande Baudet tekent zienswijze namens 1177 Nederlanders tegen kap 313 beuken in Leersum

Vandaag, woensdag 27 januari 2021, heeft Jolande Baudet van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, namens 1177 Nederlanders, een collectieve zienswijze getekend tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken aan de Broekhuizerlaan. Ondertekenaars, hartelijk dank voor jullie steun!.
De zienswijze kun je hier raadplegen.

Diverse partijen stellen vragen n.a.v. ontwerpbesluit herstel Broekhuizerlaan

25 januari 2021

Tijdens de open agenda ruimte hebben diverse politieke partijen vragen gesteld over het ontwerpbesluit herstel Broekhuizerlaan te Leersum. Bij dit agendapunt heeft gesproken mevrouw Annelies Henstra (Behoud Bomen Broekhuizerlaan). Aan het gesprek is tevens deelgenomen door de eigenaren van de Broekhuizerlaan, de heren W.J.G. van Notten en Maarten Straterus. Zij zijn in overleg met Urgenda over alternatief plan voor behoud van de laan. „T.a.v. het gesprek met mevrouw Minnesma, zij is de eerste die een zinnig plan indient. Ik weet dus zeker dat daarmee onze plannen vermoedelijk niet door meer gaan.”

20210125 Vragen aanv BVHlokaal open agenda broekhuizerlaan.pdf

Vragen BVH

20210125 Vragen D66 VVD BVHlokaal open agenda broekhuizerlaan.pdf

Vragen BVH, D66, VVD

20210125 Zienswijze CDA UH bij plannen Broekhuizerlaan en Park Doorn.pdf

Vragen CDA

20210125 Samenvatting PvdD WABO Broekhuizerlaan.pdf

Inspraaktekst PvdD

Filosofische zienswijze Bomenkap Broekhuizerlaan

25 januari 2021

LEERSUM - De statige Broekhuizerlaan in Leersum, ook wel de mooiste beukenlaan van Nederland genoemd, is sinds enkele maanden het middelpunt van discussie. Aanleiding is het besluit om de tweehonderd jaar oude beuken, die de laan de status van een rijksmonument verlenen, te kappen. De eigenaren hebben daartoe wegens veiligheidsoverwegingen en esthetische redenen besloten. In drie fasen zullen bijna 1000 beuken, vele bijna een meter in omvang breed en 25 meter hoog, aan de Broekhuizerlaan gekapt en vervangen worden door nieuwe bomen. Uit een quickscan in augustus 2020 door de Bosgroep (de belanghebbende zelf) naar de vitaliteit van de bomen, blijkt dat slechts 17% van de bomen niet meer vitaal is. Toch menen de eigenaren dat tot volledige kap van alle bomen moet worden overgegaan.

Doelstelling van dit betoog is de gemeente en eigenaren een filosofische zienswijze aan te reiken, en hiermee een andere invalshoek te bieden in de kwestie van de bomenkap. Waarom is het niet vanzelfsprekend om menselijk belang, zoals veiligheid en esthetiek, boven ecologisch belang te laten prevaleren. Het recht van de niet-menselijke entiteiten in de kwestie, zoals de atmosfeer, de bomen en de micro-organismen, wordt hiermee ondermijnd!
Je kunt de filosofische zienswijze hier downloaden

Ontwerpbesluit Broekhuizerlaan belicht (2)

Bomenstichting: ‘Er zijn alternatieven mogelijk voor herstel en beheer’

LEERSUM Het ontwerpbesluit wat betreft het herstel van de Broekhuizerlaan, dat het college van B en W. van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op 8 december 2020 naar buiten bracht, vraagt gezien de betrokkenheid van de wijde omgeving om verdere achtergronden. In deel 1 van dit tweeluik werden onderzoeken naar de conditie van de individuele bomen op en rond de laan gepresenteerd, en reacties daarop van tegenstanders van de voorgenomen kap in drie fasen van in totaal duizend grote bomen, voornamelijk beuken maar ook eiken.

In deel 2 komen aan het woord de gemeente, de Bomenstichting, Bosgroep Midden Nederland en Urgenda. De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug maakt sinds kort met een website het indienen van een collectieve zienswijze mogelijk. Klik op de afbeeldingen om het artikel te kunnen lezen

Onderzoeken Broekhuizerlaan afgerond (deel 1)

Afgelopen week verscheen dit artikel over massale bomenkap aan de Broekhuizerlaan. Een WOB verzoek van de Partij voor de Dieren toont aan dat 87% van de bomen redelijk tot goed is. Onderhoud aan 13% van de bomen is te behappen. De feiten rechtvaardigen op geen enkele manier kap van 1000 bomen.

Dit artikel is een publicatie van nieuwsblad De Kaap en belangeloos beschikbaar gesteld voor publicatie. De PDF's van het artikel kunt u downloaden, door op de afbeeldingen te klikken.

"Waarom neemt wethouder Broekhuis externe adviezen over cultuurhistorische waarde Broekhuizerlaan niet over?

door Jolande Baudet-Kors

DOORN 8 januari 2021 - Gisteravond heb ik voor de derde keer ingesproken bij de Open Microfoon van de Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Ook nu helaas weer over het levende Rijksmonument Broekhuizerlaan. Een prachtige oude laan als Rijksmonument. Helaas bedreigd om vernietigd te worden.

Wethouder Broekhuis geeft aan dat zij alleen naar het cultuurhistorisch perspectief kijkt en beoordeelt op basis van wat de eigenaren aan stukken hebben aangeboden in het WABO-dossier. En ja, dat is helemaal terecht dat ze dat doet. Dat is haar taak.

En juist daarom begrijp ik niet waarom dan de adviezen van externe onafhankelijke adviseurs niet worden overgenomen. Iedereen heeft het in de adviezen over die cultuurhistorische waarde! Lees meer>>

Jolande Baudet spreekt in tijdens Open Microfoon

7 januari 2021

Tijdens de eerste Open Microfoon heeft Jolande Baudet van de gelegenheid gebruik gemaakt en de gemeenteraad geïnformeerd over de zienswijze van de Partij voor de Dieren m.b.t. het voorstel tot kap van de Broekhuizerlaan in Leersum.

Zij sprak haar verbazing uit over het feit dat externe adviseurs als Mooi Sticht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed beiden negatief geadviseerd hebben over kap van de Broekhuizerlaan ineens, terwijl het college op basis van deze adviezen adviseert om juist wel te kappen. Ook refereerde zij aan de Bomenstichting die een alternatief plan heeft ontwikkeld.

De Partij voor de Dieren heeft t.b.v. raadsleden een samenvatting gemaakt van het complete dossier. Deze samenvatting kun je hier downloaden. De inspreektekst kun je hier nalezen.

Opnieuw schriftelijke vragen Statenfractie Partij voor de Dieren

6 januari 2020

Het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 15 december 2020 besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de bomenkap aan de Broekhuizerlaan te Leersum. In antwoord op eerdere vragen gaf u aan dat er voor de kap ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is aangevraagd bij de provincie, maar dat u nog wacht op aanvullende ecologische gegevens. Ondertussen zijn 2089 handtekeningen verzameld in een petitie tegen de bomenkap Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld. Deze kunt u hier nalezen.

Jesseka Batteau over reddebroekhuizerlaan.nl

5 januari 2021

LEERSUM Dinsdag 5 januari heeft Jesseka Batteau, werkgroeplid van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, een interview gegeven in het radioprogramma '90 in de Regio' van Regio90FM.

Tijdens het interview heeft Jesseka toegelicht waarom de Broekhuizerlaan behouden moet blijven. Kap zou een vernietiging betekenen van een 200 jaar oude biotoop. Meer dan 80 procent van de bomen is redelijk tot gezond en niet slecht 19% zoals de gemeente heeft gecommuniceerd.

De gemeenteraad staat buitenspel, omdat het college zelfstandig bevoegd is hierover te beslissen. De zienswijze van de Partij voor de Dieren is de laatste mogelijkheid voor burgers hun stem te laten horen. Op dit moment hebben reeds meer dan 250 mensen een zienswijze ingediend via reddebroekhuizerlaan.nl. Het interview kun je hier beluisteren

Maak samen bezwaar! Reddebroekhuizerlaan.nl

1 januari 2020

Maak samen bezwaar tegen de kap van 313 eeuwenoude beuken in Leersum! Ga naar reddebroekhuizerlaan.nl en maak bezwaar!

LEERSUM 15 december jongstleden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten, dat alle beuken gekapt mogen worden en vervangen door jonge beukenboompjes. De kap van de 313 bomen is pas de eerste fase van de vernietiging van dit levende rijksmonument. Op termijn volgen nog twee aanvragen. In totaal worden bijna 1000 monumentale bomen gekapt.

Elke Nederlander mag tot 26 januari 2021 bezwaar maken tegen dit besluit. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug biedt iedereen de gelegenheid om samen bezwaar te maken. Samen bezwaar maken kan heel eenvoudig via reddebroekhuizerlaan.nl. Alle argumenten tegen de kap zijn hierin op een rij gezet en de gemeente wordt gevraagd verantwoording af te leggen voor haar beslissing.

De conclusie van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.

Partij voor de Dieren opnieuw in actie in Leersum: ‘Maar 17% is zwak’

19 november 2020

LEERSUM De beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum zijn volgens eigenaren niet meer te redden, maar uit ambtelijke stukken blijkt dat slechts 17 procent ziek is. Met die cijfers in de hand hoopt de Partij voor de Dieren de bomen te redden van de kap. De beuken aan de Broekhuizerlaan staan nog overeind, maar zorgen ook nog steeds voor veel reuring onder de bomenliefhebbers. Al enkele maanden staan eigenaren van de beuken en tegenstanders van kappen boos tegenover elkaar. De drie eigenaren willen bijna duizend beuken kappen, omdat ze in hun ogen meer dood dan levend zijn. Het zorgt volgens hen voor onveilige situaties op de Broekhuizerlaan. Ook zij vinden het jammer dat de bomen gekapt moeten worden, maar ze vinden ook dat een volgende generatie moet kunnen genieten van een laan met nieuwe, krachtige bomen. Bron: AD.nl

Antwoorden WOB verzoek Partij voor de Dieren

17 november 2020

Naar aanleiding van het WOB verzoek van de Partij voor de Dieren aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug m.b.t. de Broekhuizerlaan heeft de gemeente op 17 november 2020 gereageerd. De reactie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op het WOB verzoek kunt u hier nalezen. Bijgaand tevens de link naar het persbericht.

Bomenstichting beoordeelt Broekhuizerlaan

14 oktober 2020

In opdracht van de Bomenstichting is een omvormingsadvies opgesteld en worden de bevindingen gegeven op de vraag of het mogelijk is om de fasering van het vervangingsplan een andere invulling te geven en een deel van de laan langer in stand te houden.

Het gaat om 326 bomen aan de Broekhuizerlaan te Leersum.

De kosten van het onderzoek zijn gefinancierd door een crowdfundingsactie, die meer dan 3.000 euro heeft opgebracht.

20210107 Beoordeling beuken Broekhuizerlaan Leersum.pdf

Emoties over kaalslag in Leersum

15 september 2020

LEERSUM Met het aanbieden van ruim tweeduizend handtekeningen voert de Heuvelrugse Partij voor de Dieren de druk op, om honderden monumentale beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum te redden van de kettingzaag. ,,Kap alleen die bomen, die aantoonbaar niet meer te redden zijn”, aldus Jolande Baudet maandagavond in de gemeenteraad. Bron: Nieuwsblad de Kaap Lees meer>>

Hoeveel bomen worden er nu écht gekapt in Utrechtse Heuvelrug? PvdD begint een meldpunt

15 september 2020

Bomen brengen mensen in beweging. Zeker wanneer ze worden omgehakt. Dat merkte ook de Partij van de Dieren op de Utrechtse Heuvelrug, bij de discussies over de honderden bomen die bij Park Broekhuizen en Huis Doorn tegen de vlakte gaan. Daarom is de partij begon met een meldpunt Bomenkap. Bron: AD.nl Lees meer >>

Petitie tegen bomenkap Broekhuizerlaan aangeboden aan college en raad

14 september 2020

HEUVELRUG Jolande Baudet van de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug overhandigde maandag namens meer dan 2000 inwoners en bomenliefhebbers een petitie tegen de bomenkap aan de Broekhuizerlaan aan het college en de gemeenteraad.

Wethouder Broekhuis nam de petitie namens het college in ontvangst.

Voorzitter namens de raad, Clemens Festen nam de oorkonde namens de gemeenteraad in ontvangst.

De petitie bestaat uit een #treetag met de jaarlijkse opbrengst van het gehele bos en een grafisch kunstwerk, gemaakt door Jesseka Batteau.

Partij voor de Dieren lanceert Meldpunt Bomenkap Heuvelrug

13 september 2020

Het Meldpunt Bomenkap Utrechtse Heuvelrug biedt inwoners, bedrijven en organisaties in Utrechtse Heuvelrug de gelegenheid een melding te maken van een (op handen zijnde) kap van één of meerdere bomen op het grondgebied van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op dit moment is dit voor inwoners niet inzichtelijk en vindt er te pas en te onpas kap plaats. Middels dit meldpunt willen we dat in beeld brengen.

Antwoorden Gedeputeerde Staten op vragen PvdD

8 september 2020

LEERSUM Op 16 juni 2020 verscheen in het AD het artikel "Deze monumentale bomenrij dreigt te verdwijnen, maar is dat nou echt nodig?". In het artikel wordt een bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangevraagde kapvergunning voor de kap van in totaal zo'n duizend, waaronder monumentale, bomen aan de Broekhuizerlaan te Leersum ter discussie gesteld. De Statenfractie van PvdD heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld.

Op 8 september 2020 heeft Gedeputeerde Staten geantwoorde op de door u gestelde schriftelijke vragen ex. art. 47 RvO betreffende de voorgenomen kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum. De antwoorden kunt u hier nalezen


Grens van 2000 handtekeningen gepasseerd

6 september 2020

Vandaag heeft de werkgroep Utrechtse Heuvelrug maar liefst 87 handtekeningen gescoord voor de petitie tegen de bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Inmiddels zijn dik over de 2000 handtekeningen verzameld tegen de bomenkap in Leersum. #groeiendverzet https://broekhuizerlaan.petities.nl

Video verslag Leersum Toen en Nu Fietstocht Partij voor de Dieren

5 september 2020

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug organiseerde zaterdag 5 september een fietstocht van landgoed Broekhuizen naar Huis Doorn uit protest tegen de bomenkap. Lokaal nieuwsplatform Leersum Toen en Nu maakte er bijgaande video opname van.

5 september Protesttocht tegen de bomenkap

5 september 2020

Zaterdag 5 september fietsten meer dan 30 inwoners, leden en sympathisanten van de Partij voor de Dieren van de Broekhuizerlaan in Leersum naar Huis Doorn, uit protest tegen de bomenkap van monumentale beukenlanen in Leersum en Doorn. #groeiendverzet

Bomenkap aan de Broekhuizerlaan

5 september 2020

LEERSUM Veroniek Clerx en Kees Linnenbank hebben voor Slotstad RTV een film gemaakt over de Broekhuizerlaan. Aan het woord o.a. Gerard Koopmans, (Bosgroep Midden Nederland), J'ørn Copijn (boomdeskundige), Jolande Baudet (Partij voor de Dieren) en Lieke Droomers (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) .

Inspraak Jolande Baudet tijdens Open Microfoon

3 september 2020

Tijdens Open Microfoon op 3 september 2020 hebben Jolande Baudet en Paul Blom, namens Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug aandacht gevraagd voor de bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum. Wat eigenaren betreft worden de eerste 313 van in totaal 680 beukenbomen eind dit jaar gekapt. 680 beukenhelden, elk meer dan 150 jaar oud, moeten plaats maken voor jonge lindes. Eén van de oudste beukenlanen van Nederland is straks verdwenen.

De volledige inspraaktekst kunt u hier nalezen.

Handtekeningenactie Partij voor de Dieren in Doorn en Leersum

29 augustus 2020

Actie in de taxi. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug ging zaterdag 29 augustus weer de straat op voor handtekeningen. Bijna 100 personen tekenden de petitie. Samen met de 1700 ondertekenaars via https://broekhuizerlaan.petities.nl op naar de 2000! #groeiendverzet


Witte lintenactie aan de Broekhuizerlaan

22 augustus 2020

Vandaag lekker bezig geweest. In ogen van sommigen misschien activistisch, in mijn ogen in belang van onze planeet. Wat een heerlijke energie! Vandaag 100 van de 680 bomen die gekapt gaan worden, voorzien van een wit lint (en natuurlijk ook weer opgeruimd). Veel interessante positieve gesprekken gevoerd met passanten en vele handtekeningen voor de petitie opgehaald. Inmiddels ruim 1200! Zelfs in de regen kwamen er mensen speciaal voor langs.

Tientallen bomen om door valwind

11 augustus 2020

De natuur heeft het zwaar. De temperaturen blijven hoog, er is ernstig watertekort op de Heuvelrug en door de droogte is kans op bosbrand groot. Een storm als gisteravond is enerzijds een welkome opfrissing voor velen, anderzijds een extra struggle voor bomen en planten. Door de droogte en plotseling harde windstoten en regenbuien wordt de natuur getest.

Dinsdagavond 11 augustus vertrok de brandweer naar verschillende plekken op de Heuvelrug vanwege omgevallen bomen. Zo ook naar de Broekhuizerlaan in Leersum. Ook daar is een beukenboom omgevallen. Gelukkig geen gewonden. Nu ineens heeft deze boom op social media alle aandacht van andere politieke partijen. Niet vanwege het verlies natuurlijk maar vanwege de geplande bomenkap vanuit zogenaamd veiligheidsoogpunt. De ca 1000 bomen moeten om, volgens hen.

Wij zijn ook voor veiligheid (misschien eerst de verkeersveiligheid daar eens oplossen?). En zieke oude bomen moeten geholpen worden. Tot ca 15 jaar geleden werden zieke bomen vervangen, werden gevaarlijke takken gekapt, kortom, er werd onderhoud gepleegd. De laatste 15 jaar is daarmee gestopt.

Gisteravond is door de storm één boom aan de Broekhuizerlaan omgevallen. Op andere plekken vele meer. Bijna 999 bomen staan er nog. Wordt het niet tijd dat we deze gezonde (som ook jonge) bomen, die juist in deze tijd van droogte en grote regenbuien ons helpen met het waterhuishouding, verkoeling en schonere lucht,...... wordt het niet tijd dat wij hen een keer respecteren om hun waarde en hen weer de verzorging geven die ze nodig hebben? Goed onderhoud hoeft niet duur te zijn, als je het maar frequent en op de juiste manier doet. Met goed onderhoud kunnen deze bomen, deze belangrijke helden van onze natuur, nog jaren mee.

Opnamen Slotstad RTV

8 augustus 2020

En weer was de Partij voor de Dieren aanwezig vandaag aan de Broekhuizerlaan in Leersum (het was warm!). Jolande Baudet, voorzitter van Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, werd geïnterviewd door Slotstad RTV over de ontwikkelingen rond de bomenkap aan de Broekhuizerlaan. #groeiendverzet

"Actie voor behoud monumentale bomen Broekhuizerlaan"

Donderdag 30 juli 2020

LEERSUM Urgenda en de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug voerden op vrijdag 24 juli van ‘s morgens zes uur tot diep in de middag actie voor het behoud van 680 beuken van tweehonderd jaar oud op de Broekhuizerlaan.

Download het artikel hier (*.pdf)

Partij voor de Dieren: Provincie moet ingrijpen bij omstreden bomenkap Leersum

26 juli 2020

LEERSUM De provincie Utrecht moet de grootschalige kap van bomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum voorkomen. Volgens de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zijn er minder rigoureuze alternatieven.| Bron: AD.nl

De Kaap: Urgenda wil Broekhuizerlaan in Leersum onderhouden

24 juli 2020

Op vrijdag werd van ‘s morgens zes uur tot diep in de middag actie gevoerd door Urgenda en de Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug voor het behoud van 680 beuken van 200 jaar oud op en rond de Broekhuizerlaan in Leersum.| Bron: De Kaap


RTV Utrecht: Urgenda in actie voor monumentale bomen in Leersum

24 juli 2020

Urgenda hoopt dat de kap van de eeuwenoude beukenbomen aan de Broekhuizerlaan in Leersum niet doorgaat. Actievoerders hebben vandaag 'boompaspoorten' gebonden om de stammen van de oude beukebomen.| Bron: RTV Utrecht


Copijn en Urgenda willen kap voorkomen en beuken onderhouden

24 juli 2020

Boomchirurg Jørn Copijn en klimaatclub Urgenda slaan de handen ineen om beuken aan de Broekhuizerlaan in Leersum te redden van de kap, door ze gratis te onderhouden. Deze unieke bomenrij mag niet verloren gaan, is hun stellige overtuiging. | Bron: AD

Statenfractie Partij voor de Dieren stelt vragen over kap 1000 bomen aan de Broek­hui­zerlaan

24 juli 2020

LEERSUM Bij gemeente en provincie is een vergunning aangevraagd voor de kap van zo’n duizend, waaronder monumentale, bomen aan de Broekhuizerlaan. Statenlid Hiltje Keller stelt schriftelijke vragen over de dreigende kap.| Bron: Partij voor de Dieren

Actie in de taxi. Partij voor de Dieren tegen bomenkap

24 juli 2020

LEERSUM Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Urgenda en Jørn Copijn hebben aan de Broekhuizerlaan 313 beuken van 200 jaar oud van een bomenpaspoort voorzien als protest tegen de dreigende kap van de laan en herplant van (linde)bomen. Urgenda en Copijn nemen de kosten voor het onderhoud van de laan voor hun rekening. Partij voor de Dieren Statenlid Hiltje Keller heeft schriftelijke vragen gesteld over de dreigende kap.